Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 23-03-2016
Einddatum: 04-05-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen

 

Naam, voorletters            Geboortedatum      Uitgeschreven per

R. Snel                                 09-02-1965               08-02-2016
W. Karels                             24-09-1939               17-02-2016
B. Vink                                  13-03-1972              17-02-2016
R. Bilal                                  24-03-1993              17-02-2016
L. Bilal                                   01-01-1992              17-02-2016

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.