Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Status: Beschikking
Startdatum: 18-02-2016
Einddatum: 31-03-2016
Locatie: 2922 HG 45

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen:
Voor het brandveilig gebruiken van de basisschool Johannes Calvijn, Buys Ballotsingel 45.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.