Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Status: Beschikking
Startdatum: 12-11-2015
Einddatum: 24-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen een vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het pand “De Stuw” aan de Nieuwe Tiendweg 2.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 november  2015 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-17.00 uur.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.