Kennisgeving ontwerpbeschikking

Status: Beschikking
Startdatum: 15-10-2015
Einddatum: 25-11-2015
Locatie: 2921 LV 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de -op 14 juni 1994 en de op 29 mei 2007 aan Shell Express Krimpen aan den IJssel verleende vergunningen voor de inrichting aan de CG Roosweg 2, 2921 LV Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- in te trekken.
Het betrof een benzinestation waar onder andere LPG aan motorvoertuigen werd afgeleverd.
Door het niet meer opslaan en afleveren van LPG is er voor deze inrichting geen sprake meer van een vergunningplicht. De omgevingsvergunning wordt, verband houdende met de voorheen van toepassing zijnde LPG-aflevering, ingetrokken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de vergunningen in te trekken.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
15 oktober 2015 tot en met 25 november 2015 op de volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. De zienswijzen moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer T. Soels van de DCMR.
Telefoon: 010 - 246 80 49.
Zaaknummer: 98487719.
DMS-nummer: 22022331.