Planschade, bestemmingsplanwijziging

Algemene informatie

Door een verandering van een bestemmingsplan of door een ontheffing daarvan kunt u bij daardoor ontstane schade het college vragen om een tegemoetkoming voor de geleden schade.

Wettelijke basis

In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening is het recht op vergoeding van planschade geregeld. U kunt een verzoek om een planschadevergoeding indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een van de voorwaarden is dat de ruimtelijke ontwikkeling onherroepelijk moet zijn. Dit houdt in dat u geen bezwaar of beroep meer in kunt dienen tegen het betreffende besluit.

Geen tegemoetkoming tot 2%

De wet bepaalt dat de ‘binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade’ voor eigen rekening is. Dit betekent in de praktijk dat een waardevermindering of inkomensderving tot 2% niet voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Bijzonderheden

Houd er rekening mee dat u voor het in behandeling nemen van de aanvraag een wettelijk drempelbedrag verschuldigd bent. Het drempelbedrag is door de gemeenteraad vastgesteld op € 500,00. Als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, wordt het drempelbedrag teruggestort. De eerste 2% van de waardevermindering dan wel inkomensderving niet wordt vergoed. Dus als bijvoorbeeld het planschadebedrag lager is dan 2% dan de getaxeerde waarde van uw woning, dan wordt niets uitgekeerd. Voor het overige alleen het deel boven die 2%.

 • Voorwaarden

  U heeft recht op tegemoetkoming voor planschade, als uw woning in waarde is gedaald of als u verlies van inkomen heeft. De oorzaak van deze schade moet gelegen zijn in:

  bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk;
  bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing; het (nog) niet verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning op grond van de Woningwet;
  bepalingen van de provinciale verordeningen;
  een Koninklijk Besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging;
  een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk;
  besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren;

  Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

 • Aanvragen

 • Kosten

  Voordat het college uw aanvraag voor tegemoetkoming in schade in behandeling neemt, dient u op basis van artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van € 500,- aan de gemeente te betalen. Betaalt u dit bedrag niet, dan wordt uw aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Uw aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Als uw verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, dan krijgt u deze € 500,- weer terug.