Evenement organiseren, kleinschalig (melding)

Algemene informatie

Als u een kleinschalig evenement wilt organiseren, dan hebt u daarvoor geen vergunning van de gemeente nodig. Wel bent u verplicht een kleinschalig evenement te melden. Een kleinschalig evenement is een activiteit die de sociale samenhang in een straat, wijk of buurt bevordert zoals bijvoorbeeld een straatfeest.

 • Voorwaarden

  Als een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden, hoeft u alleen maar een melding te maken:

  • het aantal aanwezigen bedraagt maximaal 100 personen;
  • de activiteit vindt op een werkdag of een zaterdag plaats tussen 10.00 uur en 24.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  • het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  • de activiteit veroorzaakt geen of zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg en het is niet noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen en vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • de activiteit vereist geen gebruiksmelding op grond van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) met uitzondering van die gevallen waarbij de aanvrager ten tijde van de melding al beschikt over een gebruiksvergunning op grond waarvan het evenement kan plaatsvinden;
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst, met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • de activiteit is niet bedrijfsmatig en wordt om niet georganiseerd; de activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van één organisator;
  • omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de activiteit. In de kennisgeving moeten de activiteiten, de begin- en eindtijd en een telefoonnummer van een contactpersoon worden vermeld;
  • na afloop van de activiteit wordt de straat of buurt schoon opgeleverd;
  • de activiteit is door de organisator minstens 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement, gemeld aan de burgemeester.

  Wanneer tijdens het kleinschalige evenement blijkt dat niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden dan is er sprake van een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In dat geval kan de activiteit worden beëindigd.

 • Aanvragen

  Een kleinschalig evenement kunt u digitaal melden.

 • Levertijd

  Let op: zorgt u ervoor dat u de activiteit minimaal 5 werkdagen vooraf meldt.