Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Algemene informatie

Voor de betaling van de onroerende zaakbelastingen en het eigenarengedeelte van de rioolheffing kunt u gebruik maken van automatische incasso. Alleen particuliere huishoudens kunnen aan de automatische incasso deelnemen.

 • Aanvragen

  Maakt u nog geen gebruik van de automatische incasso en wilt u dit wel graag doen?
  U kunt dit direct digitaal aanvragen via de knop digitaal aanvragen hierboven.

  Wanneer u de ingevulde machting vóór 1 maart instuurt, wordt met ingang van maart de automatische incasso voor u geregeld.

  U kunt gebruik maken van de automatische incasso bij een bedrag vanaf € 50,00. Moet u minder dan € 50,00 betalen, dan  kunt u geen gebruik maken van de automatische incasso.U bent het bedrag dan in één keer verschuldigd binnen 28 dagen na dagtekening van de aanslag.

  Wilt u het liever schriftelijk aanvragen, haal dan de machtigingskaart in het raadhuis, vraag hem telefonisch aan via telefoonnummer 140180 of per email: gemeente@krimpenaandenijssel.nl. U ontvangt een zogenoemde set stoplichtkaarten inclusief het incassoreglement.
  De groene kaart is de aanvraag voor de automatische incasso, het gele gedeelte is om een wijziging door te geven en de rode kaart om de automatische incasso stop te zetten.

  De groene kaart ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend van u terug. Graag het aanslagnummer vermelden bij kenmerk machtiging.
  Het door u te betalen bedrag wordt in de nog resterende termijnen van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse afschrijving vindt plaats door de incassant in de laatste volle werkweek van de maand, volgend op de maand waarin de dagtekening valt.
   

  Voorbeeld


  Uw te betalen bedrag is € 500,--. U heeft uw groene kaart vóór 1 maart ingeleverd. Het bedrag zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven; het maandelijkse te incasseren bedrag zal € 50,-- bedragen en zal telkens rond de 28e van de maand van uw rekening worden afgeschreven te beginnen rond 28 maart en eindigende rond 28 december van het betreffende belastingjaar.

   Indien u uw kaart te laat inlevert, zullen de termijnen korter worden. Het te betalen bedrag zal dan niet meer in 10, maar in 9 termijnen worden afgeschreven.

   De machtiging tot automatische incasso wordt, zonder tegenbericht, ieder jaar stilzwijgend verlengd.

  U kunt gebruik maken van automatische incasso bij een totaalbedrag vanaf € 50,--. Moet u minder dan € 50,-- betalen, dan kunt  u geen gebruik maken van de automatische incasso. U bent het bedrag dan in één keer verschuldigd binnen 28 dagen na dagtekening van de aanslag.