Richtlijnen

Op deze pagina vindt u de actuele richtlijnen welke van toepassing zijn bij het vaststellen van het recht op uitkering.

Overzicht richtlijnen recht op uitkering
Onderwerp Document
A
Aanbevelingen meerderjarigenbewind 581
Aanvraag om bijstand door een gedetineerde 290
Aanvraagprocedure VT 330
Afbouw lopend bestand per 1 augustus 1998 525
Afkoopsom alimentatie 410
Afrekenen met de marginale zelfstandige 323
Alarmering 501
Algemene heffingskorting 330
Alimentatievoorwaarde 730
Alleenstaande ouder (ontheffing arbeidsverplichting) 160
Alternatieve geneeswijzen 501
Alternatieve straf 295
Anw 342
Arbeidsinschakeling 342
Arbeidsverplichting 160
B
Baangarantie 3.4
Begrafeniskosten 590
Belastingaanslagen 510
Belastingaanslagen en bijstand 510
Belastingteruggave 510
Bepaling te verrekenen inkomsten 320
Bereidverklaring 430
Berekening inkomensverschil 525
Berekening overbruggingsuitkering 525
Berekening tijdelijke woonkostentoeslag 550
Beschikbaarstelling 295
Bestuurlijke boete 750
Betalingssystematiek 150
Bevallingskosten 595
Bewindvoerder 581
Bijstand aan in een inrichting verblijvende persoon 120
Bijstand aan vreemdelingen 180
Bijstand aan zelfstandige personen 120
Bijzondere bijstand 280 501 630 710 810
Bijzondere bijstand en jongeren 730
Bijzondere bijstand voor legeskosten 640
Bloedverwanten 260
Brutering 720
C
Categoriale ontheffing 160
Causaliteit en andere omstandigheden 730
Collectieve zorgverzekering 501
Co-ouderschap 250
Criteria 323
Criteria vrijwilligersplaats 340
D
Dagbehandeling 240
Detentie 290
Detentie en achterblijvende personen 290
Detentie et behoud van uitkering 290
Dienstverlening 295
Domicilie en inbewaringstelling 240
Domiciliebepaling en verblijf in inrichtingen 240
Doorbetaling bijstand aan personen in een inrichting 240
Doorbetaling bijstand bij wijziging leefsituatie 230
Doorbetaling premie ziektekostenverzekeringen 241
Doorbetaling uitkering bij vakantie 245
Doorstartbanen met en zonder baangarantie 3.4
Draagkracht uit inkomsten 565
Draagkracht uit vermogen 565
Draagkrachtberekening 565
Dringende redenen 401 720
Dringende redenen om van verhaal af te zien 730
E
Eenmalige overbruggingsuitkering 525
Eerste woninginrichting 545
Eigen risico 500
Eigen bijdrage Wet op de Jeugdzorg 383
Eenmalige uitkering sociale minima 2008 455
Erkende vluchteling 640
Extra warmtetoeslag 501
G
Gastouders 3.7
GBK (Gemeentelijke kredietbank) 530
GBA-codes 640
Gebruikelijke reiskosten 630
Gelijkstelling uitkeringen ziektewet met
inkomsten uit arbeid
320
Gemeente Compleet Pakket 501
Geringe bedragen 720
Geschiedenis innig kinderalimentatie 751
Gesubsidieerde arbeid 3.4
Gewijzigde omstandigheden 730
Gezamenlijke huishouding 260
Gezinsleden 640
Globaliseringstabel 545
H
Heffingskortingen 330 320
Herziening van bijstand 401 515
Hoogte van de bijzondere bijstand 640
Hoortoestellen 501
Huishoudelijke hulp 501
Huursubsidie 810
I
In aanmerking te nemen woonkosten 550
Indexering 730
Indicatiestelling vrijwilligerswerk 340
Ingangsdatum 135
Inkomen 565
Inkomstenbelasting 320
Inkomen van huisgenoten bij woonkostentoeslag 550
Inkomsten uit studiefinanciering 320
Inkomstenvrijlating 320
Inleiding 3
Inning kinderalimentatie 751
Inschrijving CWI 245
Invordering 740
Invorderingskosten 740
Interingsnorm 410
Interen en vermogen 410
Immateriële schadevergoeding 410
J
Jongeren 200
Jongeren in huurwoningen 550
Jongmeerjarigen (bijstand aan) 200
K
Kennisgeving van vakantie 245
Kennismakingsperiode 280
Kinderalimentatie 751
Koppelingswet 180
Kosten van naturalisatie 640
Kosten na de bevalling 595
Kosten tijdens de bevalling 595
Kosten voor de bevalling 595
Krediethypotheek 430
L
Langdurigheidstoeslag 452
LBIO 751
Leefsituatie 120
Leeftijd (ontheffing arbeidsverplichting bij 57,5 jaar) 160
Leeftijd kind (ontheffing arbeidsverplichting 160
Leenbijstand 515
Loonheffingskorting 330
Loonkostensubsidie 3.4
M
Maatregel (wegens niet nakoming arbeidsverplichting) 160
Machtiging LBIO 751
Marginale zelfstandige 323
Materiële schadevergoeding 410
Maximale bedragen 545
Medische beperkingen arbeidsverplichting 160
Medisch advies 501
Medische voorzieningen 501
Melding vooraf 280
Mentor 581
Middelentoets 260
Minderjarige (bijstand aan) 200
Minimum verhaalsbedrag c.q. Verhaalsperiode 730
Minst verdiende partner 330
N
Nagelaten betrekkingen 590
Naturalisatie 640
Niet-erkend kind 730
Niet-uitkeringsgerechtigden 590
Niet-voorzienbare verhuizingen 620
Nihilbeding 730
Noodsituaties 545
Noodzaak 630
Normbedragen 120 452
Normering en bijstand 120 125 130
Nugger 342
O
Onderhoudsduur 730
Ondersteuning 342
Onderzoek bij overschrijding van de maximale termijn 245
Onkostenvergoeding 340
Onrechtmatig verblijf: geen recht op bijstand 180
Onrechtmatig verblijf: voorzieningen 180
Ontheffing arbeidsverplichting 160
Opstapbanen 3.4
Orthopedisch schoeisel 501
Ouderentoeslag 453
Overblijf 3.7
Overbrugging 525
Overbruggingstoeslag 525
Overbruggingstoeslag voormalig alleenstaande ouders 525
Overgangsrecht 730
Overlijdensuitkering 230
Overnames andere gemeenten 452
P
Pedicure 501
Peildatum 452
Penitentiair programma 290
Personen in een inrichting 240
Personen in verzorgingstehuizen 565
Peuterspeelzaal 3.7
Preferentie 740
Procedure krediethypotheek 430
Proceskosten 710
Procesrisico 710
R
Rangorde 740
Rangorde heffingskortingen 330
Rechtmatig verblijf: voorzieningen 180
Rechtsbijstand 710
Reïntegratieverordening 160
Reiskosten 630
Rekenregels schuldsanering 530
Rente 515
Rente en aflossing 430
ROA 810
Rolverdeling / rolwisseling 160
S
Samenloop met andere inkomsten 330
Schoolverlaters 200
Schuldbemiddeling 530
Schulden 530
Schuldsanering 530
Sluitende aanpak 200
Sociaal-medische indicatie 3.7
Sociaal minimum 125
Sociale beperkingen arbeidsverplichting 160
Stagevergoeding 320
Studie of scholing (ontheffing arbeidsverplichting) 160
T
Taakstraf 295
Tandartskosten 501
Terugvordering van bijstand 720
Tikmodel 500
Toevoeging 710
Tremanormen 730
U
Uitkeringsgerechtigden WWB 590
Uitstel van betaling 430
Uitzondering op de regel 515
Urencriterium 323
V
Vakantiedagen 310
Vakantierechten 310
Vakantietoeslag 310
Vaste lasten en verblijf in een inrichting 240
Vaststelling maximale vakantieduur per jaar 245
Verblijfcodes in de GBA 180
Verblijfstitels 180
Verblijfsvergunning 180
Verhaal van bijstand 730
Verhuiskosten 620
Verificatie van gegevens 180
Verlichte bewijslast 260
Verlof 290
Vermogen 410 452 565
Vermogensvaststelling in het kader van de WWB 410
Vermogensvaststelling bij aanvraag 410
Vermogensvaststelling tijdens bijstandsverlening 410
Verplichtingen 160
Verrekening van inkomsten en inkomstenvrijlating 320
Verstrekking om niet 515
Verwervingskosten 320
Verzwegen inkomsten 320
Voorliggende voorziening 580 630
Voorlopige teruggave 330
Voorzieningen 501
Voorzienbare verhuizingen 620
Vorm van de bijzondere bijstand 640
Vreemdelingendocument 180
Vreemdelingenwet 2000 180
Vrijlating van inkomsten bij woonkostentoeslag 550
Vrijlating vergoeding vrijwilligerswerk 320
Vrijwilligersplatform GSD 340
Vrijwilligerswerk 340  320
VVTV 810
VVTV naar Abw 180
W
Wederzijdse verzorging 260
Weekendverblijf 240
Werkstraf 295
Wettelijke rente 740
Winstcriterium 323
Woninginrichting 545
Woonkostentoeslag 120 810
Woonkostentoeslag als bijzonder bijstand 550
Woonkostentoeslag huurwoning 550
WSNP 720
Z
Zelfstandigen 440
Ziekenfondspremie 120
Ziektekostenverzekering 501
Ziektewet uitkering 320
Zorgbehoefte 260

Gerelateerde dossiers

Verantwoordelijk bestuurder

Bezoekadres

Raadhuisplein 2, 2922 AD Krimpen aan den IJssel

Gemeentehuis Krimpen aan den IJssel

Contact

Openingstijden publiekscentrum

Bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis kunt u alleen op afspraak terecht. Op maandag van 8.30 tot 20.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur.