Richtlijnen

Op deze pagina vindt u de actuele richtlijnen welke van toepassing zijn bij het vaststellen van het recht op uitkering.

Overzicht richtlijnen recht op uitkering
Onderwerp Document
A
Aanbevelingen meerderjarigenbewind 581
Aanvraag om bijstand door een gedetineerde 290
Aanvraagprocedure VT 330
Afbakening Abw 520
Afbouw lopend bestand per 1 augustus 1998 525
Afkoopsom alimentatie 410
Afrekenen met de marginale zelfstandige 323
Afstemming 3.5
Alarmering 501
Algemene heffingskorting 330
Algemene noodzakelijk kosten van het bestaan 100
Alimentatievoorwaarde 730
Alleenstaande ouder (ontheffing arbeidsverplichting) 160
Alternatieve geneeswijzen 501
Alternatieve straf 295
Anw 341 342
Arbeidsinschakeling 342
Arbeidsverplichting 160 341
B
Baangarantie 3.4
Begrafeniskosten 590
Belastingaanslagen 510
Belastingaanslagen en bijstand 510
Belastingteruggave 510
Bepaling te verrekenen inkomsten 320
Bereidverklaring 430
Berekening inkomensverschil 525
Berekening overbruggingsuitkering 525
Berekening tijdelijke woonkostentoeslag 550
Beschikbaarstelling 295
Bestuurlijke boete 750
Betalingssystematiek 150
Bevallingskosten 595
Bewindvoerder 581
Bijdrageregeling chronisch zieken en gehandicapten 454
Bijst. aan een inrichting verbl.pers. 120
Bijstand aan vreemdelingen 180
Bijstand aan zelfstandige personen 120
Bijzondere bijstand 280 501 630 710 810 820
Bijzondere bijstand en jongeren 730
Bijzondere bijstand voor legeskosten 640
Bloedverwanten 260
Boete volgens de WIN 800
Brutering 720
Buitengewone uitgaven 505
C
Categoriale ontheffing 160
Causalitiet en andere omstandigheden 730
Charitatieve uitkeringen 190
Collectieve zorgverzekering 501
Commerciële huurprijs 546
Computer 3.6
Co-ouderschap 250
Criteria 323
Criteria vrijwilligersplaats 340
D
Dagbehandeling 240
Dakloosheid 246
Deeltijdpremies 450
Detentie 290
Detentie en achterblijvende personen 290
Detentie et behoud van uitkering 290
Dienstverlening 295
Domicilie en inbewaringstelling 240
Domiciliebepaling en verblijf in inrichtingen 240
Doorbetaling bijstand aan personen in een inrichting 240
Doorbetaling bijstand bij wijziging leefsituatie 230
Doorbetaling premie ziektekostenverzekeringen 241
Doorbetaling uitkering bij vakantie 245
Doorbetaling vaste lasten bij detentie 390
Doorstartbanen met en zonder baangarantie 3.4
Draagkracht uit inkomsten 565
Draagkracht uit vermogen 565
Draagkrachtberekening 565
Drempelbedrag 575
Dringende redenen 401 720
Dringende redenen om van verhaal af te zien 730
E
Eenmalige overbruggingsuitkering 525
Eerste woninginrichting 545
Eigen bijdrage 634
Eigen risico 500
Eigen bijdrag Wet op de Jeugdzorg 383
Eenmalige uitkering sociale minima 2008 455
Erkende vluchteling 640
Extra warmtetoeslag 501
G
Gastouders 3.7
GBK (Gemeentelijke kredietbank) 530
GBA-codes 640
Gebruikelijke reiskosten 630
Gedeeld hoofverblijf 546
Gehandicapt kind 583
Geheimhouding 110
Gelijkstelling uitkeringen ziektewet met
inkomsten uit arbeid
320
Gemeente Compleet Pakket 501
Geringe bedragen 720
Geschiedenis innig kinderalimentatie 751
Gesubsidieerde arbeid 3.4 3.2 3.3
Gewijzigde omstandigheden 730
Gezamenlijke huishouding 260
Gezinsleden 640
Giften 190
Globariseringstabel 545
H
Heffingskortingen 330 320
Herziening van bijstand 401 515
Hoogte van de bijzondere bijstand 640
Hoortoestellen 501
Huishoudelijke hulp 501
Huursubsidie 810
I
In aanmerking te nemen woonkosten 550
Inburgeringsprogramma 395 800
Indexering 730
Indicatiestelling vrijwilligerswerk 340
Ingangsdatum 135
Inkomen 565
Inkomstenbelasting 320
Inkomen van huisgenoten bij woonkostentoeslag 550
Inkomsten uit studiefinanciering 320
Inkomstenvrijlating 320
Inleiding 3
Inlichtingenplicht 161
Inning kinderalimentatie 751
Inschrijving CWI 245
Invordering 740
Invorderingskosten 740
Interingsnorm 410
Interen en vermogen 410
Immateriele schadevergoeding 410
J
Jongeren 200
Jongeren in huurwoningen 550
Jongmeerjarigen (bijstand aan) 200
K
Kenbaarheidsvereiste 161
Kennisgeving van vakantie 245
Kennismakingsperiode 280
Kinderalimentatie 751
Kinderbijslag 420
Kinderbijslag voor werkloze schoolverlaters 420
Kinderopvang 3.7
Koppelingswet 180
Kosten van naturalisatie 640
Kosten na de bevalling 595
Kosten tijdens de bevalling 595
Kosten voor de bevalling 595
Kostganger 546
Krediethypotheek 430
L
Langdurigheidstoeslag 452
LBIO 751
Leefsituatie 120
Leeftijd (ontheffing arbeidsverplichting bij 57,5 jaar) 160
Leeftijd kind (ontheffing arbeidsverplichting 160
Leenbijstand 515
Leerwerkplekken 3.3
Loonheffingskorting 330
Loonkostensubsidie 3.4 3.2
M
Maatregel (wegens niet nakoming arbeidsverplichting) 160
Machtiging LBIO 751
Mantelzorg 820 341
Marginale zelfstandige 323
Materieleschadevergoeding 410
Maximale bedragen 545
Maximering ontheffing 341
Medische beperkingen arbeidsverplichting 160
Medisch advies 501
Medische voorzieningen 501
Melding vooraf 280
Mentor 581
Middelentoets 260
Minderjarige (bijstand aan) 200
Minimum verhaalsbedrag c.q. Verhaalsperiode 730
Minst verdiende partner 330
Mobiele telefoon 615
N
Nagelaten betrekkingen 590
Naturalisatie 640
Niet-erkend kind 730
Niet-uitkeringsgerechtigden 590
Niet-voorzienbare verhuizingen 620
Nieuwkomer 800
Nihilbeding 730
Noodsituaties 545
Noodzaak 630
Normbedragen 120 452
Normering en bijstand 120 125 130
NT2 634
Nugger 341 342
O
Onderhoudsduur 730
Onderhuurder 546
Ondersteuning 342
Onderzoek bij overschrijding van de maximale termijn 245
Onkostenvergoeding 340
Onrechtmatig verblijf: geen recht op bijstand 180
Onrechtmatig verblijf: voorzieningen 180
Ontheffing arbeidsverplichting 160
Ontheffingenbeleid WIN 800
Onverwijld uit eigen beweging 161
Opstapbanen 3.4
Orthopedisch schoeisel 501
Ouderentoeslag 453
Overblijf 3.7
Overbrugging 525
Overbruggingstoeslag 525
Overbruggingstoeslag voormalig alleenstaande ouders 525
Overgangsrecht 730
Overlijdensuitkering 230
Overnames andere gemeenten 452
P
Passende arbeid 3.1
Pedicure 501
Peildatum 452
Penitentier programma 290
Personen in een inrichting 240
Personen in verzorgingstehuizen 565
Peuterspeelzaal 3.7
Preferentie 740
Premies 450
Procedure krediethypotheek 430
Projecten 450
Proceskosten 710
Procesrisico 710
R
Rangorde 740
Rangorde heffingskortingen 330
Rechtmatig verblijf: voorzieningen 180
Rechtsbijstand 710
Reïntegratieverordening 160
Re-integratie 341 3.2
Re-integratietraject 3.5
Reiskosten 630 3.6
Rekenregels schuldsanering 530
Rente 515
Rente en aflossing 430
Reserve 540
ROA 810
ROC Zadkine 800 634
Rolverdeling / rolwisseling 160
S
Samenloop met andere inkomsten 330
Schakeljaar HBO-opleiding 395
Scholing bijstandsgerechtigden 390
Scholingspremie 450
Scholing 3.5 3.6
Scholingskosten 3.6
Schoolverlaters 200
Schuldbemiddeling 530
Schulden 530
Schuldsanering 530
Sluitende aanpak 200
Snuffelstage 3.3
Sociaal-medische indicatie 3.7
Sociaal minimum 125
Sociale beperkingen arbeidsverplichting 160
Sociale activering 3.5
Sofi-nummer 110
Sporenmodel 3.5 3.6
Stagevergoeding 320
Startkwalificatie 341 3.5
Studie of scholing (ontheffing arbeidsverplichting) 160
Studiefinanciering 390
T
Taakstraf 295
Tandartskosten 501
Telefoonkosten 615
Terugvordering van bijstand 720
Tikmodel 500
Toeslag/korting van bijstand 100
Toeslagen 546
Toevoeging 710
TOG 583
Trajectplan 395
Tremanormen 730
U
Uitkeringsgerechtigden WWB 590
Uitstel van betaling 430
Uitstroompremie 450
Uitzondering op de regel 515
Urencriterium 323
V
Vakantiedagen 310
Vakantierechten 310
Vakantietoeslag 310
Vaste lasten en verblijf in een inrichting 240
Vaststelling maximale vakantieduur per jaar 245
Verblijfcodes in de GBA 180
Verblijfstitels 180
Verblijfsvergunning 180
Vergoeding van inburgeringskosten 800
Verhaal van bijstand 730
Verhuiskosten 620
Verificatie van gegevens 180
Verlichte bewijslast 260
Verlof 290
Vermogen 410 452 565
Vermogensvaststelling in het kader van de WWB 410
Vermogensvaststelling bij aanvraag 410
Vermogensvaststelling tijdens bijstandsverlening 410
Verplichtingen 160
Verplichtingen cliënt/GSD 110
Verplichtingen volgens de WIN 800
Verrekening van inkomsten en inkomstenvrijlating 320
Verstrekking om niet 515
Verwervingskosten 320
Verwijzingen 3.6
Verzoek tot ontheffing arbeidsverplichting 341
Verzwegen inkomsten 320
Volwasseneneducatie 634
Voorliggende voorziening 580 630
Voorlopige teruggave 330
Voorzieningen 501
Voorzienbare verhuizingen 620
Vorm van de bijzondere bijstand 640
Vreemdelingendocument 180
Vreemdelingenwet 2000 180
Vrijlating  583
Vrijlating van inkomsten bij woonkostentoeslag 550
Vrijlating vergoeding vrijwilligerswerk 320
Vrijstellingenbeleid WIN 800
Vrijwilligersplatform GSD 340
Vrijwilligerswerk 340 3.3 320
VVTV 810
VVTV naar Abw 180
W
Wederzijdse verzorging 260
Weekendverblijf 240
Werken met behoud van uitkering 3.2
Werkervaringsstage 3.3
Werkleeraanbod 3.3
Werkstraf 295
Wettelijke rente 740
Winstcriterium 323
WIN-traject 395
Woninginrichting 545
Woonkostentoeslag 120 810
Woonkostentoeslag als bijzonder bijstand 550
Woonkostentoeslag huurwoning 550
Work First 3.2
WSNP 720
WVG-vervoer 820
Z
Zelfstandigen 440
Ziekenfondspremie 120
Ziekenvervoer 820
Ziektekostenverzekering 501
Ziektewet uitkering 320
Zorgbehoefte 260
Zorgplicht 341

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl